تاریخ : یکشنبه 28 بهمن - فارسی | En
برگزاری مراسم « روز رمز حیات جنگل » در پارک جنگلی النگدره با مشارکت خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراسم « روز رمز حیات جنگل » با مشارکت خانه طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل محیط زیست استان گلستان با حضور اساتید، کارشناسان و تعدادی از شهروندان دوستدار منابع طبیعی و محیط زیست در مکان پارک جنگلی النگدره گرگان برگزار شد.

در این مراسم ابتدا مهندس میرزایی کارشناس پارک­های جنگلی اداره کل منابع طبیعی، مطالبی را در خصوص حفظ جنگل و پوشش­های گیاهی و خدمات اکوسیستم جنگل ارائه کرد.

سپس دکتر کابوسی عضو هیأت علمی دانشکده جنگلداری دانشگاه در خصوص آفات و بیماریهایی که تهدید کننده گونه­های جنگلی بویژه گونه­های ممرز و بلوط جنگلهای هیرکانی می­باشند و راههای مقابله با این آفات و جلوگیری از انتشار آنها توضیحات لازم را بیان کرد.

در ادامه دکتر محمدزاده مدیر اجرایی خانه طبیعت ضمن قدردانی از حضور شرکت کنندگان در این مراسم، به اهداف و برنامه­های آینده خانه طبیعت اشاره کرد.

در پایان شرکت کنندگان از نزدیک، بخشی از عرصه جنگلی حفاظت شده در پارک جنگلی النگدره را بازدید کردند.