تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دکتر عبدالحکیم توغدری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، توانست در انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور که پانزدهم شهریور ماه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، انتخاب شود.

شایان ذکر است: در این انتخابات از میان ۳۷ کاندیدا، ۱۰ نفر به عنوان عضو اصلی این شورا انتخاب شدند.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به دکتر توغدری تبریک عرض نموده و برای ایشان در ادامه مسیر زندگی، آرزوی موفقیت می نماید.

جستجو