تاریخ : پنج شنبه 29 فروردین - فارسی | En
برگزاری سخنرانی محققان بلژیکی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به همت دانشکده مدیریت کشاورزی، دو محقق دانشگاه آنتورپ از کشور بلژیک جهت برگزاری سخنرانی علمی به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دعوت شدند.

در اولین جلسه سخنرانی پروفسور استیون ون پاسل درباره موضوع اقتصاد تغییر اقلیم مطالبی بیان کرد که در آن به اثرات و پیامدهای مختلف تغییر اقلیم و تاثیرات اقتصادی آن بر مدیریت واحدهای تولید کشاورزی پرداخت.

وی درباره بهره برداری از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدهای تغییر اقلیم به ارائه مثال‌هایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اغلب تغییرات اقلیمی منجر به کاهش ارزش دارایی‌ها می شود می‌توان از طریق تحلیل‌های هزینه و منفعت، شیوه سازگاری را به کشاورزان توضیح داد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آنتورپ در دومین جلسه به موضوع پایداری کشاورزی و ارزیابی پایداری اشاره کرد، وی در این جلسه مثال‌های مختلفی از پیامد‌های ناپایداری در تولید کشاورزی را بیان و درباره سیاست مشترک اتحادیه اروپا، نحوه سیاست‌گذاری پایدار، سخنانی ارائه کرد.

پروفسور ون پاسل خاطرنشان کرد: ارزیابی یکپارچه کشاورزی پایدار، ابعاد مولفه و چارچوب‌های پذیرفته شده همراه با تشریح نقاط قوت و ضعف آن به کشاورزان و محققان تاثیرگذار است.

رهیافت سیستمی در حکم‌روایی زمین موضوع سومین جلسه سخنرانی بود که دکتر حسین آزادی از دانشگاه آنتورپ درباره آن توضیح داد. در این جلسه درباره مولفه‌ها و جنبه‌های مختلف حکمروایی خوب و بد در بحث مدیریت اراضی کشاورزی، بحث و گفتگو شد.

همچنین دکتر آزادی با ارائه مثال از کشورهای قاره آفریقا موضوع چگونگی تاثیر حکم‌روایی خوب و بد اراضی بر فقر و معیشت خانوارهای روستایی را تحلیل کرد.

در چهارمین جلسه سخنرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آنتورپ موضوع کاربرد روش شناسی ترکیبی در تحلیل پایداری را توضیح داد، در این جلسه تاریخچه‌ای از مکاتب و فلسفه هرکدام از روش‌های تحقیق کمی و کیفی ارائه شد، همچنین مزایا و معایب هرکدام از روش‌های تحقیق کمی و کیفی تشریح شد، در انتها با بیان مثال، مراحل اجرا و نگارش گزارش تحقیق ترکیبی، اعتبار آن و چگونگی تدوین اهداف بیان شد.

جستجو