تاریخ : پنج شنبه 06 تیر - فارسی | En
">
قابل توجه اعضای محترم غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی)

تشریح آئین نامه نحوه تخصیص اضافه کار به کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در روز دوشنبه  مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در سالن خلیج فارس برگزار می گردد.لذا از کلیه همکاران محترم جهت شرکت، دعوت بعمل می آید.