تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
نشست مشترک اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه فردوسی مشهد

در ادامه نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دانشگاه فردوسی مشهد و به دعوت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، نشست تخصصی بیمه کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، رییس صندوق بیمه کشاورزی کشور، نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از دانشگاه ها و سازمانهای اجرایی استان های گلستان، خوزستان و لرستان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نمایندگان بیمه کشاورزی استان خراسان رضوی حضور داشتند.

گفتنی است در این نشست و به دعوت دانشگاه میزبان از دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر سید اسماعیل رضوی و دکتر بهنام کامکار حضور داشتند.