تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
عیادت دانشگاهیان از یکی از کارکنان جانباز دانشگاه

جمعی از دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، امروز از ابوطالب اسدی هاشم‌آباد یکی از کارکنان جانباز دانشگاه که در بستر بیماری ‌است، عیادت کردند.

گفتنی است: این دیدارها و عیادت‌ها به صورت مستمر توسط امور اداری و کارگزینی و رفاه با همکاری سایر بخش‌های دانشگاه انجام می‌شود.