تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

امروز صبح داوطلبان اولین گروه آزمایشی در آزمون سراسری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در حوزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی دایر بود که طی آن ۱۴۹۸ داوطلب زن و مرد در بزرگترین رقابت علمی کشور حضور داشتند.

شایان ذکر است: امروز بعداظهر آزمون هنر، صبح جمعه ۱۴ تیر آزمون علوم تجربی و بعداظهر جمعه آزمون زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد.