تاریخ : چهارشنبه 13 فروردین - فارسی | En
انتشار دو عنوان کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب مبانی سبزی کاری و کتاب مبانی و کاربردهای فناوری CRISPR/Cas در دستکاری ژنتیکی گیاهان، توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد.

گفتنی است: کتاب “مبانی سبزی کاری” توسط دکتر مشایخی و دکتر موسوی‌زاده در ۴۶۸ صفحه و کتاب “مبانی کاربردهای فناوری CRISPR/Cas در دستکاری ژنتیکی گیاهان” توسط دکتر خوشحال سرمست و در ۱۲۴ صفحه گردآوری شده است.

لازم به ذکر است: تاکنون بیست‌وسه عنوان کتاب از تازه‌های نشر دانشگاه در سال ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.