تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
برنامه نقد کتاب(بیشعوری) در دانشگاه برگزار شد

به همت کانون یارمهربان و حمایت معاونت فرهنگی و حضور علاقه مندان برنامه نقد کتاب بیشعوری در سالن فرهنگ برگزار شد.

در این برنامه ابتدا خانم حجتی دبیر کانون پس از ارائه گزارشی از روند برگزاری این برنامه به معرفی کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی پرداخت.

در ادامه حسین دوست محمدی کارشناس امور کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان به نقد محتوایی کتاب، و بومی سازی بیماری بیشعوری اشاره ای کرد.

شایان ذکر است: حضار در این جلسه، این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

جستجو