تاریخ : سه شنبه 02 بهمن - فارسی | En
محفل ادبی ویژه روز بزرگداشت فردوسی در دانشگاه برگزار شد

به همت کانون ادبی دانشجویان و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی محفل ادبی ویژه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سالن شهریاری دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه حسین دوست محمدی کارشناس امور کانون ها در خصوص جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در ایجاد هویت ایرانی – اسلامی و پیوند بین هویت تاریخیِ ایرانی و هویت دینیِ اسلامی سخن گفت.

پس از آن دکتر زارع با موضوع جایگاه حماسه در شاهنامه فردوسی و لزوم حفظ فرهنگ حماسی در جوانان به ویژه در قبال تهدیدهای دنیای معاصر سخنانی بیان کرد.

در پایان نیز تعدادی از شاعران دانشجو به قرائت اشعار خود پرداختند.