تاریخ : سه شنبه 02 بهمن - فارسی | En
برگزاری جلسه مشترک رابطین ارتباط با صنعت دانشگاه و اتحادیه های اصناف گرگان در کلینیک مادر تخصصی دانشگاه

جلسه مشترک ارتباط با صنعت دانشگاه با اتحادیه های اصناف گرگان، در کلینیک مادر تخصصی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید زمینه های همکاری مشترک با هریک از اصناف مرتبط با دانشگاه مشخص، تفاهم نامه های همکاری منعقد و جلسات آتی به صورت تخصصی با کارگروه های دانشگاه برگزار شود.