تاریخ : یکشنبه 04 فروردین - فارسی | En
صدور مجوز انتشاردوماهنامه فرهنگی کلام حق و فصلنامه علمی باغبانی نوین دانشجویان دانشگاه

پنجمین کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در دفتر معاون دانشجویی و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در‌این جلسه علاوه بر صدور مجوز انتشاردوماهنامه فرهنگی کلام حق و فصلنامه علمی باغبانی نوین،‌آقای محمدی گزارش کوتاهی از حضور در نشست مدیران مسئول در دانشگاه اصفهان را بیان کرد.

در ادامه موارد‌ ارسالی از سوی اداره کل فرهنگی وزارت علوم درباره نحوه برگزاری همایش سالانه مدیران مسئول  نشریات دانشجویی در دانشگاه اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت.

جستجو