تاریخ : پنج شنبه 28 شهریور - فارسی | En
">
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
  1. دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه
  2. دکتر سید حامد میرکریمی  مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
  3. هادی آمر – مسئول دفترحوزه ریاست دانشگاه
  4. سید کمال میرشمسی مسئول روابط عمومی دانشگاه