تاریخ : جمعه 29 تیر - فارسی | En
دفتر ریاست
  1. دکتر علی نجفی نژاد ریاست دانشگاه
  2. سید کمال میرشمسی مسئول روابط عمومی 
  3. هادی آمر – مسئول حوزه ریاست