تاریخ : جمعه 29 تیر - فارسی | En
روابط عمومی
  1. سید کمال میرشمسی مسئول روابط عمومی
  2. هادی کرمی – متصدی سالن خلیج فارس
  3. امیدتجری- متصدی سالن رشد