تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
روابط عمومی
  1. سید کمال میرشمسی مسئول روابط عمومی
  2. هادی کرمی – متصدی سالن خلیج فارس
  3. امیدتجری- متصدی سالن رشد