تاریخ : جمعه 29 تیر - فارسی | En
دفتر شاهد و ایثارگران

احسان مکتبی- سرپرست امور دانشجویان شاهد وایثارگر

عبدالله رمضان نژاد- کارمند اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر