تاریخ : چهارشنبه 20 آذر - فارسی | En
دفتر شاهد و ایثارگران

معصومه خسروی نیا- سرپرست امور دانشجویان شاهد وایثارگر

عبدالله رمضان نژاد- کارمند اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر