تاریخ : شنبه 02 شهریور - فارسی | En
">
دفتر شاهد و ایثارگران

معصومه خسروی نیا- سرپرست امور دانشجویان شاهد وایثارگر

عبدالله رمضان نژاد- کارمند اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر