تاریخ : پنج شنبه 28 شهریور - فارسی | En
">
بنیاد مردمی

آیین نامه داخلی جلسات هیات مدیره بنیاد

اعضای هیأت مدیره بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اعضای هیأت مؤسس بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زمینه های همکاری با بنیاد و یا حمایت از بنیاد

فرم اعلام همکاری و حمایت داوطلبانه و افتخاری

اساسنامه بنیاد