تاریخ : سه شنبه 19 آذر - فارسی | En
سامانه هیات ممیزه دانشگاه

شرح وظایف مرکز هیاتهای امنا ء و هیات ممیزه


۱-بررسی و صدور احکام اعضای هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی. 
۲-بررسی و صدور احکام اعضای کمیسیون دائمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه.
۳-بررسی، تائید و ابلاغ بودجه های تفصیلی ، تشکیلات و آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی وابسته به وزارتخانه.
۴-انجام امور کمیسیون های انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ، خبرگان بدون مدرک دانشگاهی، کبر سن و اعطای نشانهای دولتی.
۵-انجام امور دبیرخانه شورای اعطای درجه دکترای افتخاری. 
۶-بررسی صورتجلسات کمیسیونهای مختلف هیاتهای امنا و تنظیم گزارش در مورد اجرای مصوبات کمیسیونها به مراجع ذیربط.
۶-شرکت در جلسات هیاتهای امنا مناطق مختلف و کمیسیونهای دائمی و سایر کمیته‌های منتخب هیاتهای امنا طبق آئین نامه داخلی هیاتهای امنا.
۷-تشکیل جلسات کمیته‌های اداری و مالی و بودجه و تشکیلات و حقوقی به منظور انجام ۸-بررسی‌های کارشناسی در زمینه مسائل اداری – مالی ، تشکیلاتی و استخدامی و حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و شرکت درجلسات مربوط و بررسی و اظهار نظر در زمینه موارد مطروحه.
۹-جمع‌آوری صورتجلسات هیاتهای امنای مناطق و کمیسیون‌های دائمی وابسته و استخراج مصوبات هیاتهای امنا و نگهداری از آنها.
۱۰-جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم در مورد هیاتهای امنا برای استحضار مقام وزارت.
۱۱-بررسی و طرح مقررات مالی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی از قبیل آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی – معاملاتی – حق التدریس و حق‌التحقیق، پس انداز و رفاه کادر آموزشی، فوق‌العاده‌ها و نظایر آنها در کمیسیونهای مربوط قبل از طرح در جلسات هیاتهای امنا.
۱۲-بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمینه احراز مراتب و پایه‌های دانشگاهی اعضای هیات علمی و تطبیق آنها با مقررات استخدامی هیات علمی.
۱۳-همکاری در انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیأتهای امناء در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه و تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات هیأت ممیزه ۱۴-مرکزی و کمیته‌های تخصصی به مؤسسات ذیربط.
۱۵-انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مؤسسات ذیربط طبق آئین نامه‌های مصوب.
۱۶-تهیه گزارش و اطلاعات لازم در زمینه پیشنهادهای استخدامی و ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات خدمت رسیده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و طرح آنها در کمیته‌های تخصصی هیات ممیزه .
۱۷-تهیه و تنظیم گزارش، دستور جلسه، فهرست و مشخصات داوطلبان احراز مراتب و پایه‌های دانشگاهی و ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی با توجه به اظهار نظرهای کمیته‌های تخصصی جهت طرح در هیات ممیزه .
۱۸-انجام کلیه امور مربوط به بررسی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی و تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به موسسات مربوط.
۱۹-انجام کلیه امور مربوط به انتخاب و معرفی واجدین شرایط دریافت نشانهای دولتی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۲۰-انجام کلیه امور مربوط به انتخاب استادان نمونه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی.
۲۱-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.