تاریخ : سه شنبه 06 آبان - فارسی | En
الکترونیک شدن فرم های خدمات گروه انفورماتیک

به اطلاع کلیه همکاران محترم و دانشجویان گرامی می رساند، فرم های خدمات گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای رانشگاه به صورت الکترونیک پیاده سازی شده است. جهت ارسال درخواست، دانشجویان گرامی می توانند از طریق سامانه آموزشی و همکاران محترم از طریق سامانه اتوماسیون اداری اقدام نمایند.