تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
انتشار کتاب “زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی” توسط مرکز نشر دانشگاه

کتاب زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان چاپ و منتشر شد.

این کتاب توسط دکتر عبداله زاده و دکتر شریف زاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه، با درک ضرورت پیشبرد تغییر متوازن و هماهنگ در نظام مدیریت و حکمرانی توسعه پایدار بخش کشاورزی با بهره گیری از انرژی دانش و نیروی محرکه کارآفرینی در قالب یک چارچوب سیستمی در ۴۰۰ صفحه نگاشته شده است.

کتاب “زیست بوم کارآفرینی دانشگاه محور در کشاورزی” دارای چهار فصل با عناوین زیست بوم کسب و کار در کشاورزی، توسعه آموزش کسب و کار آفرینی در کشاورزی، کارآفرینی فناورانه مبتنی بر تجاری سازی دانش در زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی و توسعه برند دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی، در جستجوی یک الگوی مفهومی جامع است.

در این کتاب برگزیده ای از آموزه های حاصل از تجربه زیسته نویسندگان در زمینه آموزش، پژوهش، امور مدیریتی و عملی کسب و کارآفرینی روایت شده و در آن علاوه بر تشریح مبانی نظری و مفهومی، با بهره گیری از منابع روز معتبر، اتخاذ رویکرد تحلیلی سبب ارزش افزایی مفهومی در طرح و مبانی مباحث مندرج شده است.