تاریخ : جمعه 13 تیر - فارسی | En
با مشارکت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ نشست علمی- تخصصی دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو در طرح‌های زهکشی و کنترل رواناب‌های سطحی استان گلستان برگزار می‌شود

نشست علمی- تخصصی دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو در طرح‌های زهکشی و کنترل رواناب‌های سطحی استان گلستان، یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود.

این نشست توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان با مشارکت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است: بررسی دستاوردهای طرح‌های زهکشی و کنترل و هدایت آب‌های سطحی در سطح شبکه‌های اصلی و فرعی دشت گرگان و ارزیابی آنها، بررسی راهکارهای کنترل رواناب‌های دشت گرگان، اهمیت و نحوه استفاده از شبکه زهکشی در هدایت و کنترل رواناب‌ها و کاهش شوری، اصلاح خاک و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، جزو محورهای این نشست علمی- تخصصی است.