تاریخ : دوشنبه 07 مهر - فارسی | En
در راستای همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی انجام شد؛ امضاء تفاهم نامه سه جانبه دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به منظور بهره گیری از تجریات و توانایی های تخصصی، علمی، تحقیقاتی و اجرایی متقابل در امر توسعه در حوزه علوم دام و طیور، تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دوشنبه، ۲۴ شهریور ماه در محل دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت.

از اهداف این تفاهم نامه سه جانبه می توان به برگزاری نشست، سمینار و کارگاه های علمی مشترک، حمایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک در حوزه علوم دام و طیور در راستای اولویت ها و نیازهای استانی و ملی، هدایت و حمایت از تحقیقات دانشجویی، گسترش فناوری های جدید و انتقال دانش و بازآموزی کارشناسان با استفاده از ظرفیت های طرفین اشاره کرد.