تاریخ : دوشنبه 07 مهر - فارسی | En
دفتر شاهد و ایثارگران

قربانعلی زاهدی- سرپرست امور دانشجویان شاهد وایثارگر

عبدالله رمضان نژاد- کارمند اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر