تاریخ : شنبه 04 بهمن - فارسی | En
دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تبیین و بایسته های اجرا»، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این کنفرانس در محور های تبیین و تشریح هریک از فرازهای مبانی و اصول، تبیین و تشریح هریک از مفاهیم اساسی مندرج در آرمان و رسالت، تبیین و تشریح هریک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در افق، تبییم و تشریح هریک از تدابیر و بایسته های اجرای هریک از تدابیر یا مجموعه ای از تدابیر همسو برگزار می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به سایت مرکز به نشانی conference.olgou.ir مراجعه کنند.