تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه مازندارن برگزار می شود.

این همایش در محورهای مفاهیم، اصول و مبانی زیرساخت‌های حیاتی، مخاطرات ترکیبی و آینده‌پژوهی از زیرساخت‌های حیاتی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، حکمرانی خوب در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی، تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و حفاظت سایبری و فناوری‌های نوین در زیرساخت‌های حیاتی برگزار می‌شود.

نشانی سایت همایش: www.cip2019.ir