تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
روابط عمومی
  1. سید کمال میرشمسی مسئول روابط عمومی
  2. هادی کرمی – متصدی سالن خلیج فارس
  3. امیدتجری- متصدی سالن رشد