تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
پست اینستاگرامی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مورد سیر تحولی دانشگاه از دانشگاه آموزشی و پژوهشی به دانشگاه کارآفرین

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، سیر تحول دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، طی هفت سال مدیریت خود را تشریح کرد.

دکتر نجفی نژاد در اینستاگرام نوشت: سیر تحولی دانشگاه از یک دانشگاه آموزشی و پژوهشی به یک دانشگاه کارآفرین طی هفت سال گذشته و با همکاری اساتید دانشجویان و کارمندان اتفاق افتاد. تحول یک دانشگاه آموزشی با دانشگاه کارآفرین یک فرآیند بسیار پیچیده و دشوار است و تحقق آن نیازمند مشارکت جمعی همه ذیربط ها در داخل و بیرون دانشگاه است. مدیریت تطبیقی و درس آموختن و کسب تجربه در طول مسیر اصلاح آن از مهم ترین الزامات موفقیت در طی این مسیر است‌. این فرآیند یک فرآیند خطی و سر راست نیست. جنس این فرآیند بیشتر ماهیت فرهنگی دارد و فرهنگ در برابر تغییر بسیار مقاوم است. بطور خلاصه مهم ترین بخش تحول یک دانشگاه کارآفرین تغییر فرهنگ دانشگاه است. خوشبختانه این تغییر فرهنگی در دانشگاه ما ایجاد شده است.