تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
کارگاه آموزشی دانش بومی آبخوانداری با همکاری پژوهشکده آبخیزداری آذر ۹۹

آدرس شرکت در وبینار:

 https://vu.gau.ac.ir/aquifer

برنامه زمانی وبینار:

abkhizdari