تاریخ : پنج شنبه 13 آذر - فارسی | En
گزارش یک گونه جدید قارچ اندوفیت برای دنیای علم توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

پژوهشگران دانشگاه به سرپرستی دکتر کامران رهنما و با همکاری پروفسور جیمز وایت از دانشگاه راتگرز امریکا گونه‌ی جدید از قارچ اندوفیت با نام علمی Pithoascus persicus Tazik & Rahnam را از ریشه گیاه سالم دارویی فرولا (Ferula ovina) با نام فارسی کما جداسازی کرده و فاقد علایم و آسیب به گیاه است. این گیاه دارویی مهم دارای چندین ترکیب دارویی ضد سرطانی است که هدف از این بررسی شناسایی قارچ های اندوفیتی بوده است که همان متابولیت های ثانویه گیاه دارویی را عینا سنتز می کنند. خوشبختانه نتایج نشان داد که این قارچ‌ها هم می‌توانند بجای برداشت بی رویه گیاهان دارویی، این مواد را ساخته و در نتیجه بانک ژن گیاهی دارویی حفظ شود.

 

 

دریافت فایل مقاله