تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
برگزاری آزمون منصب قضا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمون منصب قضا، صبح جمعه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
در این آزمون، ۶۱۹ داوطلب در حوزه امتحانی استان گلستان حضور داشتند که از این میان، ۲۱۵ داوطلب زن و ۴۰۴ داوطلب مرد بودند.