تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
نشست حوزه معاونت اداری مالی و توسعه منابع با کلیه کارکنان دانشگاه

نشست حوزه معاونت اداری مالی و توسعه منابع با کلیه کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل سالن خلیج فارس پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد.