تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
مدیریت نظارت و ارزیابی
  1. دکتر محمدرضا محبوبی

دبیر هئیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان. مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

تلفن مستقیم : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲

دورنگار : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲

تلفن دانشگاه : ۳۲۰ ۲۰ ۳۲۲

و ۳۲۱ ۲۰ ۳۲۲

داخلی ۲۵۱

نشانی الکترونیکی : nezaratedu@gau.ac.ir

  1. معصومه خرمی شاهرود

کارشناس مسئول دبیرخانه هئیت هئیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان (زیر نظامهای پیام نور و علمی کاربردی)
کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

تلفن مستقیم : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲

تلفن دانشگاه : ۳۲۰ ۲۰ ۳۲۲

و ۳۲۱ ۲۰ ۳۲۲

داخلی ۲۵۰

نشانی الکترونیکی : nezaratedu@gau.ac.ir

  1. سید هاجر هاشمی تروجنی

کارشناس  دبیرخانه هئیت هئیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان (زیر نظامهای دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، موسسات آموزش عالی آزاد)

تلفن مستقیم : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲

تلفن دانشگاه : ۳۲۰ ۲۰ ۳۲۲

و ۳۲۱ ۲۰ ۳۲۲

داخلی ۲۵۲

نشانی الکترونیکی :  nezaratedu@gau.ac.ir

 

۴٫ سکینه جنتی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

تلفن مستقیم : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲ ۰۱۷

دورنگار : ۲۹۲۹ ۳۲۲۲

تلفن دانشگاه : ۳۲۰ ۲۰ ۳۲۲

و ۳۲۱ ۲۰ ۳۲۲

داخلی ۲۵۲