محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی پژوهشی به بررسی اثرات علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز در ر‌وش خشکه کاری برنج پرداختند.


پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پژوهشی که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شد به ارزیابی تاثیر تیمارهای مختلف علف‌کش بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد مختلف ارقام ندا و فجر در روش کشت هوازی برنج (خشکه کاری) پرداختند.

 در این پژوهش از دو رقم ندا و فجر و مدیریت علف‌های هرز در ۹ سطح مختلف علف‌کش بیس‌پیریباک (کلین وید)، علف‌کش پندی‌متالین (پرول) و بیس‌پیریباک (نووینو)، علف‌کش پندی‌متالین (پرول) و بیس‌پیریباک (کلین وید)، علف‌کش پندی‌متالین (استومپ) و بیس‌پیریباک (نووینو)، علف‌‌کش پندی‌متالین (استومپ) و  بیس‌پیریباک (کلین وید) و بیس‌پیریباک (کلین وید)، علف‌کش پندی‌متالین (پرول) و بیس‌پیریباک (کلین وید) و بیس‌پیریباک (کلین وید)، علف‌کش پندی‌متالین (پرول) و بیس‌پیریباک (کلین وید) و بن سولفورون متیل (لونداکس)، علف‌کش پندی‌متالین (پرول) و بیس‌پیریباک (نووینو) و بیس‌پیریباک (نووینو) و تیمار وجین استفاده شد.

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بعد از تیمار وجین، انتخاب رقم مناسب و کاربرد سه مرحله‌ای از علف کش‌ها در افزایش تولید بسیار اهمیت دارد.

گفتنی است: این پژوهش توسط سیده شکوفه جعفرنژاد، دانش آموخته رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با راهنمایی دکتر جاوید قرخلو و مشاوره دکتر آسیه سیاهمرگویی، دکتر سیما سهرابی و دکتر سعید حسن پور بورخیلی انجام شد.

 تاریخ ارسال رویداد :   30 فروردین 1401 - 10:59
 تعداد بازدید :   186
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان