عنوان خبر :  اطلاعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی 1400


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اطلاعیه‌ای را در خصوص زمان‌بندی مصاحبه رشته‌های شغلی آزمون استخدامی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1400، برنامه زمان‌بندی مصاحبه رشته‌های شغلی آزمون استخدامی به شرح زیر ‌می‌باشد.

 رشته شغلی

واحد مصاحبه کننده

تعداد
 مصاحبه شوندگان
 (تعداد نفرات) با ذکر نوع سهمیه

تاریخ مصاحبه

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

جمع کل
  (تعداد نفرات)

حسابدار

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/7/28

چهارشنبه

   9 لغایت 10/30

3نفر

کارشناس برنامه ریزی - برنامه وبودجه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/7/28

چهارشنبه

  10/30  لغایت 12

3نفر

کارشناس برنامه ریزی - امور دانشجویی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

     ایثارگر 25% 

       ( 2 نفر)

1400/7/28

چهارشنبه

  13لغایت 14

2نفر

کارشناس فناوری اطلاعات

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/7/28

چهارشنبه

  14لغایت 15/30

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - علوم باغبانی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/4

سه شنبه

8/30 لغایت 10

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - گیاهپزشکی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/4

سه شنبه

  10لغایت 12

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - زنتیک اصلاح دام وطیور

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/4

سه شنبه

  13لغایت 14/30

3نفر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی - شیمی تجزیه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/4

سه شنبه

  14/30 لغایت 16

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/5

چهارشنبه

8/30 لغایت 10

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - صنایع غذایی

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/5

چهارشنبه

  10لغایت 12

3نفر

کارشناس آزمایشگاه - مرتع

معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

آزاد (3 نفر)

1400/8/5

چهارشنبه

  13لغایت14/30

3نفر

 

گفتنی است: مصاحبه پذیرفته‌شدگان به صورت حضوری بوده و افراد می‌بایست براساس تاریخ و ساعت تعیین شده به آدرس استان گلستان، شهر گرگان، میدان بسیج، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

 

 تاریخ ارسال خبر :   20 مهر 1400 - 12:01    |     تعداد بازدید :   738
 ارسال کننده :   روابط عمومی    |      کد خبر :   15572
 کلید واژه ها :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
نظر شما

حاصل عبارت  24 + 7 :