سوابق اجرایی : 
عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی
موردی یافت نشد .


هیئت مدیره/شورای اجرایی انجمن علمی


خدمات به انجمن علمی یا نشریات


عضویت در شوراها و کمیته های گوناگون آموزش عالی در دانشگاه


عضویت در کمیته علمی همایش ها


مسئولیت های اجرایی و پست های مدیریتی کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .