سوابق اجرایی : 

مدیرگروه همکاری‌های علمی و بین المللی، عضو  هیات مدیره انجمن کواترنر ایران، عضویت در هیات تحریریه نشریه اب و خاک فردوسی مشهد، عضو انجمن علوم خاک ایران، عضو شورای راهبردی آینده نگاشت تعالی دانشگاه، سردبیر مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، رئیس پژوهشکده خاکهای لس.

عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی


هیئت مدیره/شورای اجرایی انجمن علمی
ردیف
عنوان انجمن
سمت
كشور
از تاریخ
تا تاریخ
1
انجمن علوم خاک ایران
عضو هیئت مدیره
ايران
1388
تاكنون


خدمات به انجمن علمی یا نشریات
ردیف
عنوان انجمن علمي يا نشريه
سمت یا نوع خدمت
از تاریخ
تا تاریخ
1
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک
سردبير
2
مجله مدیریت خاک و تولید پایدار
سردبير
3
مجله International Journal of Plant Production
كمك سردبير


عضویت در شوراها و کمیته های گوناگون آموزش عالی در دانشگاه
ردیف
عنوان شورا يا كميته
از تاریخ
تا تاریخ
1
کمیته آب و خاک استان گلستان
1383
1385
2
کمیته تدوین اولویت های بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
1384
3
انجمن علوم خاک کشور
4
انجمن بین المللی علوم خاک


عضویت در کمیته علمی همایش ها
ردیف
عنوان همايش
زمان همايش
عضو كميته علمي
عضو كميته اجرايي
عضو كميته برگزاركننده
دبير
1
سمپوزیوم بین المللی لس، خاکهای لسی و تغییر اقلیم در جنوب اوراسیا
مهرماه 1393
خير
خير
خير
بله
2
کنگره یازدهم علوم خاک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1388
خير
خير
خير
بله


مسئولیت های اجرایی و پست های مدیریتی
ردیف
عنوان
مکان
از تاریخ
تا تاریخ
1
مدیر گروه خاکشناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1384
1388
2
سرپرست دفتر مجلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1391
1396
3
مدیر گروه خاکشناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1391
1393 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
ردیف
عنوان کتاب
مولف
سال انتشار
محل انتشار
1
کانی های رس، ویژگیها و شناسایی
فرهاد خرمالی، علی ابطحی و حسین تازیکه
1390
انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


مجلات داخلی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
بررسی فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی
خورمایی،کیانی، خرمالی
نشریه آب و خاک.
eng
1395
2
شکل های مختلف پتاسیم خاکهای مناطق توتون کاری
قلی زاده، کریمی، خراسانی، خرمالی
پژوهشهای حفاظت آب و خاک
far
1395
3
بررسي تاثير موقعيت فرم اراضي و عمق سفره آب زيرزميني در تشكيل خاكهاي مالي سولز در ايستگاه تحقيقاتي خركه، استان كردستان
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(4) 13
far
1385
20-30
4
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با توليد گندم در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته، استان گلستان
سارا محمد زمانی، شمس الله ایوبی و فرهاد خرمالی
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
(40)11
far
1386
79-92
5
برآورد مقدار ازت كل خاك به كمك مقدار ماده آلي با روشهاي كريجينگ، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته استان گلستان
شمس الله ایوبی، سارا محمد زمانی و فرهاد خرمالی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
4
far
1386
78-87
6
استفاده از تکنیک زمین آمار در تعیین مناسبترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین جهت برآورد مشخصه توپوگرافی LS مدل برآورد فرسایش RUSLEدر منطقه تاش علیا (استان گلستان)،
شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی و شعبان شتایی
مجله پژوهش و سازندگی
77
far
1386
122-129
7
بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي خركه كردستان
فرهاد خرمالی، کمال نبی اللهی، کامبیز بازرگان و کامران افتخاری
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
5
far
1386
46-54
8
تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاکهای شور
قانعی ، پاشایی، خرمالی و مساعدی.
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جلد 15، شماره 6، بهمن-اسفند
far
1387
9
ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت- سر آمل
امه هانی شالیکار، شمس ا... ایوبی، فرهاد خرمالی و رضا قربانی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شماره 4، بهمن-اسفند
far
1387
10
كاني شناسي خاكهاي با مواد مادري لسي در دو منطقه از استان گلستان (هوتن و گرگان)
حسن امینی جهرمی، محمد یوسف ناصری، فرهاد خرمالی و سید علیرضا موحدی نائینی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جلد 15، شماره 5، آذر-دی
far
1387
1 2 3 4 5 6 7 8


مجلات خارجی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
Genesis and morphological characteristics of Mollisols formed in a catena under water table influence in southern Iran
Abtahi, A., and F. Khormali
Soil Sci., Plant Anal
32
eng
2001
1643-1658
2
Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semiarid soils of Fars Province, Southern Iran
Khormali, F., and A. Abtahi
Clay Minerals
38
eng
2003
511-527
3
Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semi-arid regions of Southern Iran
Khormali, F., A. Abtahi, S. Mahmoodi, and G. Stoops
Catena
53 (3)
eng
2003
273-301
4
Late Mesozoic-Cenozoic clay mineral successions of Southern Iran and its paleoclimatic implications
Khormali, F., A. Abtahi and H.R. Owliaie
Clay Minerals
40
eng
2005
191-203
5
Variations in soil properties as affected by deforestation on loess-derived hillslopes of Golestan Province, northern Iran
Khormali Farhad, Reza Ghorbani, and Rahim Amoozadeh Omrani
Sociedade & Natureza, Uberlândia, Brazil
eng
2005
440-445
6
Forms of potassium as a function of clay mineralogy and soil development
Nabiollahy K., Khormali F., Bazargan K., and Sh. Ayoubi
Clay Minerals
41
eng
2006
739-749
7
Micromorphology of calcitic features in highly calcareous soils of Fars Province, Southern Iran
Khormali, F., A. Abtahi, and G. Stoops
Geoderma
132
eng
2006
31-46
8
Spatial variability of some soil properties for site specific farming in northern Iran
Ayoubi, Sh., Mohammad Zamani, S., and Khormali F
International Journal of Plant Production
1(2)
eng
2007
225-236
9
Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran
Khormali, F., Sh. Ayoubi, F. Kananro Foomani, A. Fatemi, Kh. Hemmati
International Journal of Plant Production
1(1)
eng
2007
99-111
10
Morphology and micromorphology of paddy soils under different soil moisture regime and ground water table in Mazandaran Province, Northern Iran, Amol
Hassan Nejad H., Pashaee A., Khormali F., and M., Mohammadian
International of Journal of Soil Science
3(3)
eng
2008
149-156
1 2 3 4 5 6


همایش های داخلی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
بررسی خصوصیات تکاملی، فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی و مینرالوژیکی یک کاتنای مالی سول تشکیل شده تحت تأثیر تغییرات سطح ایستابی در منطقه داراب واقع در استان فارس
ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
eng
1378
2
مطالعه و بررسی خصوصیات ژنتیکی و مینرالوژیکی خاک تحت شرایط مواد مادری آهکی در سه منطقه مختلف واقع در استانهای فارس، بوشهر و خوزستان
. ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد.48-51
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1378
3
مطالعه ارتباط فیزیوگرافی و منشأ کانی فیبری پالیگورسکیت به کمک میکروسکوپ الکترونی (TEM) در منطقه دشت داراب استان فارس
هفتمین کنگره علوم خاک ایران، شهر کرد.171-173
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1380
4
منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاکهای مناطق اقلیمی مختلف استان فارس
هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت.
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1382
5
میکرومورفولوژی افق آرجلیک خاکهای آهکی استان فارس
هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت.
فرهاد خرمالی، علی ابطحی و شهلا محمودی
far
1382
6
، تغيير و تحول در خصوصيات فيزيكو شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي با مواد مادري لسي در ارتباط با موقعيت هاي مختلف ژئومورفيك در دو منطقه با اقليم هاي متفاوت در استان گلستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران، 344-345
حسن امینی جهرمی، محمد یوسف ناصری، فرهاد خرمالی و سید علیرضا موحدی نائینی
far
1384
7
بررسی میکرومورفولوژیکی اشکال مختلف کربنات کلسیم ثانویه در توالی لس-پالئوسل منطقه ناهارخوران گرگان،
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
رضا قازانچایی، عباس پاشایی اول، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
far
1384
8
بررسي تحول کانيهاي رسي و ارتباط آن با شکلهاي مختلف پتاسيم در ايستگاه تحقيقاتي خرکه استان کردستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و کامبیز بازرگان
far
1384
9
بررسي تاثير موقعيت فرم اراضي و عمق سفره آب زير زميني در تشکيل خاکهاي مالي سولز در ايستگاه تحقيقاتي خرکه-استان کردستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
far
1384
10
مطالعه ميكروسكوپي شکل هاي پدوژنيك كربنات كلسيم در خاكهاي خشك و نيمه خشك جنوب ايران
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


همایش های خارجی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
The Agh Band loess-paleosol sequence
EGU
Lauer T, Frechen M,Vlaminck S, Kehl M, Sharifi J, Rolf C, Khormali F
eng
2016
2
Comparison of different landform classification
EGU
Hofmeister D, Kramm T, Curdt C, Maleki S, Khormali F, Kehl M
eng
2016
3
Micromorphology, geochemistry and mineralogy of…Aeolian deposits in earth
Khormali, Taheri, Wang, Amini, Wei, Kehl, Frechen, Chen
eng
2015
4
The lower Pleistocene loess-paleosol
Aeolian deposits in earth.
Wang, wei, Taheri, Khormali, Dankolova, Chen
eng
2015
5
Soil Formation along a Catena in South-Eastern Caspian Sea Lowland
13th World Congress of Soil Science
Gholizadeh, Khormali, Amini, Kiani.
eng
2014
6
Weathering of Palygorskite in the Rhizosphere of Rapeseed
13th World Congress of Soil Science
Khormali,Hashemi,Dordipour,Ebrahimi
eng
2014
7
. Soil Genesis on Different Slope Positions in a Loess Hillslope in Golestan Province, Iran.
13th World Congress of Soil Science.
Mohammadi, Khormali*, Bameri, Maleki, Barani,Kiani.
eng
2014
8
Effect of Slope Aspect on Soil Formation on a Loess Hillslope in Golestan Province, Iran
13th World Congress of Soil Science.
Khormali*, Mohammadi Maleki
eng
2014
9
Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran
ISLSCE
Karimi, Soudmand, Khormali, F
eng
2014
10
Current German-Iranian research on Northern Iranian loess and its palaeoclimatic implications
ISLSCE
Kehl, Lehndorff, Frechen, Khormali, F
eng
2014
1 2 3 4 5 6 7 طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
ردیف
عنوان طرح
مجری
همکاران
سال
محل اجرا
نوع
1
منشأ و پراكنش كانيهاي رسي در لندفرمهاي مختلف سه حوزه آبخيز شرق استان گلستان
فرهاد خرمالی
رضا قرباني و رحيم عموزاده عمرانی
83-84
استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
2
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، كاني شناسي و تكامل خاكهاي شور و سديمي در سري هاي غالب اين خاكها در استان گلستان
فرهاد خرمالی
1384-1385
استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
3
مطالعه كاني هاي رسي در سنگهاي مادري البرز شرقي وكپه داغ به عنوان منشا كانيهاي رسي خاكها
فرهاد خرمالی
آرش امینی و شمس الله ایوبی
1384-1385
داخلی(داخل دانشگاه)
4
بررسي پيدايش خاكهاي شور و سديمي و مطالعه تغييرات مكاني شوري و سديمي و گونه هاي گياهي طبيعي مقاوم در خاكهاي مزرعه دانشگاه علوم كشاورزي گرگان
فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
کامبیز مشایخی و رحيم عموزاده عمرانی
1384-1385
دانشگاه علوم كشاورزي گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
5
بررسی اثرات کاربری های مختلف بر برخی کیفیات خاک در اراضی شیب دار منطقه شصت کلای شهرستان گرگان
شمس الله ایوبی
فرهاد خرمالی
1384-1385
گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
6
بررسی منابع بومی ماسه سنگ گلوکونیتی از لحاظ توانایی عرضه پتاسیم و مطالعه هوادیدگی شیمیایی و بیولوژیک آن توسط روشهای کانی شناسی و میکروسکوپی
فرهاد خرمالی
اسماعیل دردی پور، آرش امینی، محمد عجمی و رضا قربانی
1387-1388
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
7
پیش بینی مکانی تولید جو و مولفه های عملکرد آن با استفاده از خصوصیات خاک مزرعه علوم زراعی واقع در منطقه آق قلا استان گلستان
شمس الله ایوبی
فرهاد خرمالی و کامبیز مشایخی
1385-1386
آق قلا - استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
8
بررسی قابلیت استفاده و فرمهای مختلف پتاسیم خاک در منطقه گرگان
اسماعیل دردی پور
فرهاد خرمالی و محمد زمان علاء الدین
1385-1386
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
9
دیرینه شناسی، بیواستراتیگرافی و بازسازی محیط رسوبی نهشته های محدود مرز کامبرین- اردویسین در کوه های سالوک، جنوب بجنورد، شمالشرق ایران
منصوره قبادی پور
آرش امینی، لئونید پوپوف، فرهاد خرمالی و حسن احمدی
85-86
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
10
خاکهای لسی: نقش اقلیم و انسان در تکامل، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی
فرهاد خرمالی
86-87
داخلی(داخل دانشگاه)
1 2


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

ردیف
عنوان
اهدا كننده
سال دريافت
1
پژوهشگر برگزیده
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
1385
2
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1390
3
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1389
4
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1386
5
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1392
6
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1385