دانشکده: شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی: عمل آوري فراورده هاي شيلاتي

 مرتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیک: ojagh@gau.ac.ir

 وب سایت:  http:/ojagh.profcms.gau.ac.ir

 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: