دانشکده: مدیریت کشاورزی
 گروه آموزشی: مدیریت اقتصاد کشاورزی

 مرتبه علمی: استادیار
 پست الکترونیک: eshraghi@gau.ac.ir


 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: