دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ
 گروه آموزشی: علوم و مهندسي کاغذ

 مرتبه علمی: استادیار
 پست الکترونیک: Aryaie@gau.ac.ir


 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: