دانشکده: علوم جنگل
 گروه آموزشی: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 مرتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیک: azadfar@gau.ac.ir


 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: