دانشکده: تولید گیاهی
 گروه آموزشی: گیاهپزشکی

 مرتبه علمی: مربی
 پست الکترونیک: asadeh@gau.ac.ir


 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دانشوري
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: