دانشکده: مهندسی آب و خاک
 گروه آموزشی: مکانیک ماشینهای کشاورزی

 مرتبه علمی: استادیار
 پست الکترونیک: 

 وب سایت: 

 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: