دانشکده: علوم دامی
 گروه آموزشی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

 مرتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیک: ahani@gau.ac.ir


 آدرس: 

 آخرین مدرک تحصیلی:  دكترا
 آشنایی با زبان های خارجی:  سوابق پژوهشی: 


 سوابق اجرائی: 


 سوابق آموزشی:  دروس: 


 ملاحظات: