عنوان خبر :  به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان برگزار شد


دومین نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان با حضور دکتر نجفی‌نژاد، رئیس دانشگاه معین استان و سایر روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان، سه‌شنبه، بیست و هشتم بهمن ماه، در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

رئیس دانشگاه معین استان در این نشست با اشاره به آئین نامه پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی کشور گفت: مهم‌ترین اهداف این آئین‌نامه تمرکززدایی، واگذاری برخی تصمیم گیری‌ها و اجرای طرح‌های مشخص در سطح استان، هم‌افزایی موسسات آموزش عالی واقع در هر استان در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی و مأموریت گرایی ،مشارکت هرچه بیشتر موسسات در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های آموزش عالی کشور، توجه بیشتر به نیازها و بهره‌گیری موثرتر از فرصت ها، مزیت ها و ظرفیت های استانی، ارتقای کیفی سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آموزش عالی با توجه به مزیت های استان، کمک به متناسب سازی و متوازن نمودن توسعه موسسات آموزش عالی در سطح کشور،کاهش بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری ها در وزارت با واگذاری برخی وظایف به استان ها، ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی در هر استان است.

دکتر نجفی‌نژاد افزود: وظایف شورای مدیریت آموزش عالی استان، پیگیری و اجرای وظایف ابلاغ شده از طرف وزارت و شورای مرکزی در بخش‌های آموزشی، پژوهش و فناوری، مالی و اداری، دانشجویی فرهنگی و امور ستادی، برگزاری مستمر جلسات و ایجاد هم‌افزایی میان موسسات آموزش عالی استان، همکاری، هماهنگی و ارائه گزارش‌های مورد نیاز به ساختارهای نظارتی و اجرایی وزارت، تصویب گزارش‌های عملکرد  تهیه شده توسط دبیرخانه شورای استان یا سایر گزارش های مورد نیاز جهت ارائه به وزارت و یا سایر نهادهای ذی صلاح و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و کارگروه‌های موقت ذیل آن است.

 ایشان در این نشست بر باز تعریف مأموریت های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان، تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت و کارگروه آموزشی دانشجویی و کارگروه نوآوری، فناوری و کارآفرینی تاکید کرد.

 در ادامه هریک از روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص  نحوه تشکیل کارگروه‌ها، نوع همکاری‌ها و ... پرداختند.

خبر