عنوان خبر :  انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان سال تحصیلی 1401-1400


اطلاعیه شماره یک :

معاونت دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نظر دارد با هدف تقویت فضای مشارکت، فراهم نمودن زمینه لازم برای مسئولیت پذیری، بهره مندی از ظرفیتهای دانشجویی اقدام به برگزاری انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان نماید. به پیوست اطلاعات ثبت نام جهت استحضار تقدیم حضور می گردد.