سامانه برگزاری کلاس های آنلاین

نکات مهم

تابلوی اعلانات کلاس های آنلاین

    کد کلاس نام و گروه درس نام استاد زمان برگزاری ورود به کلاس
    کد کلاس نام و گروه درس نام استاد زمان برگزاری ورود به کلاس