دانشکده : علوم جنگل
 گروه آموزشی : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 مرتبه علمی : دانشیار
 پست الکترونیک : azadfar@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 
1 - مقطع کارشناسی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، رشته جنگلداری ، کشور ایران ، )
2 - مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه تربیت مدرس ، رشته ژنتیک جنگل ، کشور ایران ، )
3 - مقطع دکتری (دانشگاه تربیت مدرس ، رشته بیوتکنولوژی جنگل ، کشور ایران ، )

 آشنایی با زبان های خارجی : 

انگلیسی


 علایق پژوهشی : 

1 - مدیریت تنوع ژنتیکی درختان در برابر تغییرات اقلیمی
2 - بهینه سازی متابولیتهای ثانویه به کمک مهندسی ژنتیک
3 - تفکیک پروونانسها و انتخاب درختان برتر و نخبه
4 - اکوفیزیولوژی درختان و تنشهای زیستی و غیرزیستی
 مقالات چاپ شده در نشریات : (7 مورد)

تأثیر تیمارهای کودی بر صفات مورفولوژیکی و کیفی بیشهزراعی سیستم در( Coriandrum sativum L.( گشنیز و( Descurainia sophia (L.) Schur( خاکشیر
Effects Of Fertilizer Treatments On Morphological And Qualitative Traits Of Descurainia Sophia (l.) Schur And Coriandrum Sativum L. In Agroforestry Systems
 عنوان نشریه (فارسی) : تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
 Journal Title : Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- سید محسن حسنی 2- داود آزادفر 3- محمد حسین ارزانش 4- زهره سعیدی 5- سید حمید متین خواه
غییرات تنوع اکوتیپی جمعیتهای گونه بلندمازو در طول گرادیان خشکی )غربی- شرقی( استان گلستان
Ecotypic Diversity Changes Of Quercus Castaneifolia Populations In Drought Gradient (west-east) In Golestan Province
 عنوان نشریه (فارسی) : پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
 Journal Title : Journal of Wood and Forest Science and Technology
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- اعظم احمدی 2- داود آزادفر 3- زهره سعیدی
تأثیر خشکی بر تنوع گونه راش شرقی با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره و ایزوآنزیم پراکسیداز
Drought Effect On The Diversity Of Fagus Orientalis L. Populations Using Microsatellite Molecular Markers And Peroxidase Isoenzyme
 عنوان نشریه (فارسی) : نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ایران
 Journal Title : Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- زهره سعیدی 2- داود آزادفر 3- مسعود توحیدفر 4- خسرو ثاقب طالبی
اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر صفات جوانه زنی بذرهای هفت مبدا جغرافیایی بادامک در استان فارس
Effect Of Drought Stress Induced By Polyethylene Glycol (peg-6000) On Seed Germinating Traits Of Seven Provenances Of Wild Almond (amygdalus Scoparia Spach.) In The Fars Province, Iran
 عنوان نشریه (فارسی) : تحقیقات جنگل و صنوبر
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- مسعود بابائیان 2- داود آزادفر 3- مجتبی پاک پرور
اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی
Effect Of Shade On The Leaflet Morphology Of Wild Pistachio Sapling Under Drought Stress
 عنوان نشریه (فارسی) : مجلۀ جنگل ایران
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- محمدحسین صادق زاده حلاج 2- داود آزادفر 3- حسین میرزایی ندوشن
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (3 مورد)

اثر رویشگاه بر درخت و تجدید حیات سرخدار در دره زیارت گرگان
The Effect Of Site Factors On Tree And Natural Regeneration Of Yew In Ziarat Valley Of Gorgan
عنوان همایش(فارسی) : Conservation and Development Strategies for Endangered Species with Emphasis on Yew (Taxus baccata)
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- داود آزادفر 2- احمد ملکی 3- محمد هادی معیری 4- هاشم حبشی
تنوع ژنتیکی جمعیت Thuja Orientalis توسط نشانگرهای پراکسیداز و استراز در فاضل آباد سرکش
Genetic Diversity Of Thuja Orientalis Populations By Markers Peroxidase And Esterase In Fazel Abad Sorkesh
عنوان همایش(فارسی) : Conservation and Development Strategies for Endangered Species with Emphasis on Yew (Taxus baccata)
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- معصومه خزایی پول 2- داود آزادفر 3- زهره سعیدی
روشهای تکثیر Taxus Baccata و محصولات جنگلی غیر چوبی آن (ntfps)
Methods Of Taxus Baccata Propagation And Its Non-timber Forest Products (ntfps)
عنوان همایش(فارسی) : Conservation and Development Strategies for Endangered Species with Emphasis on Yew (Taxus baccata)
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- پروین باقری فر 2- داود آزادفر 3- مژگان فیروزین
 پایان نامه های ارشد و دکتری : (5 مورد)

تأثیر نانو پرایمینگ(کیتین، کیتوزان و سلولز) برصفات جوانه زنی بذر توسکای ییلاقی تحت تنش شوری و خشکی
The Effect Of Nano Priming( Chitin, Chitozan And Cellulose ) On Germination Traits Of Alnus Subcordata Seedling
 دانشجو : نیلوفر شاکری
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- وحیده پیام نور (راهنمای اصلی) 2- علیرضا علی عرب (مشاور) 3- داود آزادفر (داور داخلی) 4- محمد رضا کاوسی (داور داخلی)
اهمیت کشت بافت شمشاد خزری و ارائه روش¬های نوین جهت کنترل بیماری بلایت شمشاد در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه¬ای و رویشگاه طبیعی آن
Importance Of Tissue Culture Buxus Hyrcana And Provide New Methods To Control Boxwood Blight In The Laboratory, Greenhouse And Its Natural Habitat
 دانشجو : اللهوردی محمدزاده
 مقطع : دکتری
1- وحیده پیام نور (راهنمای اصلی) 2- محمد رضا کاوسی (مشاور) 3- ولی ا... بابایی زاد (داور خارجی) 4- داود آزادفر (داور داخلی) 5- سعید نصرالله نژاد (داور داخلی)
ریز ریخت¬شناسی جنس افرا در ایران
Micro-morphology Of The Genus Acer In Iran
 دانشجو : فرزانه مقبل اصفهانی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- وحیده پیام نور (راهنمای اصلی) 2- علی ستاریان (راهنمای دوم) 3- داود آزادفر (داور داخلی) 4- هاشم حبشی (داور داخلی)
ارزیابی مورفولوژیکی، سیتوژنتیکی و محتوای DNA در برخی از ژنوتیپ¬ها و هیبرید¬های گردو
Assessment Of Morphological, Cytogenetic And Dna Content Of Some Walnut Genotypes And Hybrids
 دانشجو : مریم مسیوند
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- وحیده پیام نور (راهنمای اصلی) 2- داراب حسنی (راهنمای دوم) 3- محمد جعفرآقایی (مشاور) 4- عمران عالیشاه (داور خارجی) 5- داود آزادفر (داور داخلی)
تاثیر محرک‌های زیستی و غیر زیستی بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی و ریشه‌های مویین توس (Betula pendula Roth)
Effect Of Biotic And Abiotic Elicitors On Betulin And Betulinic Acid Production In Cell Suspension And Hairy Root Culture Of Birch (betula Pendula Roth)
 دانشجو : راضیه جعفری حاجتی
 مقطع : دکتری
1- وحیده پیام نور (راهنمای اصلی) 2- کمال قاسمی بزدی (مشاور) 3- نجمه احمدیان چاشمی (مشاور) 4- محمد باقر باقریه (داور خارجی) 5- مهدی علیزاده (داور داخلی) 6- داود آزادفر (داور داخلی)
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (2 مورد)

شرکت یا برگزاری سخنرانی علمی کارآفرینی-شرکت یا برگزاری سخنرانی علمی در قالب نشست ها ومیزگردها/با موضوع کارآفرینی
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- آیدین پارساخو 2- داود آزادفر
 مرکز کارآفرینی دانشگاه
رویدادها-مشارکت یا حضور (دایرنمودن غرفه ) در نمایشگاه تخصصی کشاورزی/استانی / منطقه ای
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- داود آزادفر 2- علی رفیقی
 رئیس دانشگاه - مصوبه شماره 655 مورخ 1397/4/27 هیئت رئیسه محترم دانشگاه

 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
موسي عرب کوهسار
تاثير برخي عوامل توپوگرافي بر ويژگيهاي ريخت شناسي درخت و برگ گونه نمدار در جنگل هاي شرق هيرکاني (مطالعه موردي طرح جنگلداري ترجنلي)
14001
2
بهمن شهرياري
تغييرات صفات ريخت شناسي درختان برتر راش شرقي در گراديان ارتفاع از سطح دريا (طرح جنگلداري کردکوي)
14001
3
محدثه شهابي مقدم
عکس العمل هاي مورفوفيزيولوژي کلن هاي صنوبر نيگرا به تنش کم آبي
13952
4
عبدالقدير قرباني
تفکيک فنولوژيکي جمعيت هاي برخي گونه هاي درختي درگراديان ارتفاعي جنگل هاي شرق هيرکاني (مطالعه موردي:طرح جنگلداري تخت)
13952
5
حسن مقصودلو
اثر تنش خشكي برتنفس خاك وهدايت روزنه اي نهال بلندمازودرسامانه ريزوترون
13952
6
احمد ملکي زيارتي
تأثير عوامل رويشگاهي بر مشخصه¬هاي کمي و کيفي پايه¬هاي مادري و تجديد حيات توده سرخدار دره زيارت گرگان.
13942
7
نسرين فرخي
عكس العملهاي فيزيولوژيكي كلن هاي مختلف صنوبر دلتوئيدس به تنش كم آبي
13941
8
حسين انصاري
تاثير ساختار جمعيت پايه هاي نر و ماده بر ويژگي هاي تجديد حيات و بذر گونه سرخدار (مطالعه موردي: طرح جنگلداري رضائيان استان گلستان)
13932
9
رويا طياري
عكس العمل هاي فيزيولوژيكي كلن هاي مختلف صنوبر اورآمريکانا به تنش كم آبي
13932
10
مونا استرکي
ارزيابي مکاني گونه هاي درختي و درختچه اي پارک شهري پيروزي بر اساس کارکردهاي تفرجي و زيست محيطي و ارائه برنامه مديريت بهسازي آن
13931
1 2
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
معظمه مصطفي لو
اثر هيدروژل، هيوميک اسيد و کود نيتروکسين بر رشد و کيفيت نهال¬هاي پالونيا در شرايط مختلف رطوبت خاک
14001
2
سهيل سهيلي اصفهاني
تنوع ژنتيکي با رويکرد فيلوجغرافيايي و تنوع جغرافيائي و تحمل به خشکي و شوري صفات بذر و نهال بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) در استان اصفهان
13962
3
مسعود بابائيان
تنوع جغرافيايي و تحمل خشكي صفات بذر و نهال بادامك در استان فارس
13952
4
وهب سهرابي موري
ارزيابي رويشگاهي، فيتوشيمي و تنوع ريخت شناسي گونه مورد( Myrtus communis ) در مهمترين رويشگاه هاي ايران
13952
5
سيدمحسن حسني
تاثير کودهاي زيستي، آلي و شيميايي بر فيزيولوژي و عملکرد گونه هاي درختي و زراعي در عمليات كشت دالاني در سيستم اگروفارستري
13951
6
الهه احمدي
پيشنهاديه رساله
13942
7
محمدحسين صادق زاده حلاج
اثر تنش خشکي، سايبان و ميکوريز بر خصوصيات رويشي،‌ مورفولوژيک و فيزيولوژيک نهال بنه
13941
8
محمدعلي طالبي
رساله: ارزيابي تنوع فنولوژيكي. ساختار برگ و رويش گونه هاي مهم جنگل هاي هيركاني در برابر تغييرات اقليمي(مطالعه موردي:گراديان ارتفاعي جنگل هاي حوضه نكا)
13932
9
زهره سعيدي
اکوژنوميکس و مورفوفيزيولوژي پاسخ جمعيتهاي راش شرقي به كمبود آب طي تغييرات اقليمي
13902
10
پروين باقري فر
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - فرآورده هاي غير چوبي ((آزادفر) چهارشنبه 15:00 - 17:00 222 **)

نیمسال 14001

2 - اصلاح نژاد درختان جنگلي (يکشنبه 08:00 - 10:00 221 ** چهارشنبه 08:00 - 10:00 221 **)
3 - ژنتيک و بيوتکنولوژي جنگل (شنبه 08:00 - 10:00 ** شنبه 15:00 - 17:00 **)
4 - کاربرد فناوريهاي زيستي در جنگل (يکشنبه 10:00 - 12:00 223 ** سه شنبه 08:00 - 10:00 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
ردیف
عنوان
سال ثبت
1
دستگاه تاج پوشش سنج
1389
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .