مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی


مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر سیدحامد میرکریمی

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه

تلفن: 01732221525       داخلی 212

پست الکترونیکی: mirkarimi@gau.ac.ir

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه

هادی آمر

تلفن: 01732224080 داخلی 253

پست الکترونیکی: hd.amer@yahoo.com

مسئول روابط عمومی دانشگاه

سید کمال میرشمسی

تلفن: 01732231003 – 01732437604

پست الکترونیکی: mirshamsi@gau.ac.ir

کارشناس حوزه ریاست

روح اله مهدوی

تلفن: 01732224080 داخلی 253

فکس:01732227867

پست الکترونیکی: ruhimahdavi702@gmail.com

کارشناس و مسئول دفتر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

زهرالازمنی

تلفن: 01732221525       داخلی 212

فکس: 01732225072

پست الکترونیکی: alazmani.zahra14@gmail.com

مسئول دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه

لیلا جلیلی

تلفن: 01732221525       داخلی 204  تاریخ آخرین بروزرسانی : 16 دی 1399 - 11:06