تلفن های تماس


تلفن های تماس معاونت آموزشی برای دانلود فایل کلیک کنید

تذکر: پیش شماره شهرستان گرگان 017 می باشد.

عنوان مسئولیت شماره های تماس
ریاست
ریاست دانشگاه داخلی ۲۰۹- مستقیم ۳۲۲۲۴۰۸۰ – نمابر ۳۲۲۲۷۸۶۷
مدیریت حوزه ریاست داخلی ۲۰۲- مستقیم۳۲۲۲۱۵۲۵- نمابر۳۲۲۲۵۰۷۲
اداره کل شاهد و ایثارگران داخلی ۱۳۹-۱۴۰- مستقیم ۳۲۴۳۷۶۰۸- نمابر ۳۲۲۴۵۸۸۳
دفتر نظارت و ارزیابی داخلی ۲۵۱- مستقیم۳۲۲۲۲۹۲۹ – نمابر ۳۲۲۲۲۹۲۹
روابط عمومی ۳۲۲۳۱۰۰۳
حراست 32222681
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی داخلی ۳۰۴- مستقیم ۳۲۲۲۹۹۰۱- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیر امور آموزشی داخلی ۳۰۳- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیر تحصیلات تکمیلی داخلی ۳۰۳- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیردفتر هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی داخلی ۲۶۷- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مرکزکامپیوتر معاونت آموزشی  شماره مستقیم ۳۲۲۴۵۹۶۳
اداره خدمات آموزش (مقطع کارشناسی) شماره مستقیم  32440871، 32426082
اداره خدمات آموزش (تحصیلات تکمیلی) شماره مستقیم  32440870، 32437601، 32427174
معاونت اداری و مالی
معاونت اداری- مالی و توسعه منابع داخلی ۲۱۱- مستقیم ۳۲۲۲۷۸۶۶- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۰
مدیر بودجه- تشکیلات و تحول اداری داخلی ۲۱۶- مستقیم ۲۲۳۵۰۱۶ ۳- نمابر ۳۲۲۳۵۰۱۶
مدیر امور اداری داخلی ۲۱۳- مستقیم ۲۲۵۱۶۷۳ ۳- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۰
مدیر مالی داخلی ۲۲۶- مستقیم ۲۲۴۵۹۶۷ ۳- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۷
اداره رفاه کارکنان ۳۲۲۴۰۰۸۲
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی و فناوری داخلی ۳۳۰- مستقیم ۳۲۲۴۲۴۳۸- نمابر ۳۲۲۲۵۹۸۹
مدیر امور پژوهشی داخلی ۲۸۸- مستقیم ۳۲۲۴۲۴۳۹- نمابر ۳۲۲۲۵۹۸۹
مدیر امور فناوری و کار آفرینی داخلی ۲۸۷- مستقیم ۳۲۲۶۹۳۲۰ – نمابر ۳۲۲۶۹۳۲۰
دفتر مجلات داخلی ۴۹۶- مستقیم ۳۲۴۳۰۵۲۲
مدیر امور بین الملل داخلی ۲۸۳- مستقیم ۲۲۶۹۳۲۰ – نمابر ۲۲۶۹۳۲۰
گروه فناوری اطلاعات – واحد مدیریت مستقیم۳۲۴۲۳۲۴۲
گروه فناوری اطلاعات – سایت ، خدمات و پشتیبانی مستقیم۳۲۴۳۷۶۱۰
گروه فناوری اطلاعات – شبکه مستقیم۳۲۴۳۷۶۰۹
گروه فناوری اطلاعات – دفتر پشتیبانی منابع مستقیم۳۲۲۴۵۵۷۴
معاونت دانشجویی
دفتر معاونت دانشجویی داخلی ۴۰۲- مستقیم ۳۲۴6۲۳۰۰ – نمابر ۳۲۴6۰۰۷۴ - شماره تماس اینترنتی 31844501 (VoIP)
سرپرست مرکز بهداشت- درمان و مشاوره مستقیم ۳۲۴6۲۳۰۳
کمیسیون موارد خاص 32462302 - شماره تماس اینترنتی 31844502 (VoIP)
مرکز کامپیوتر معاونت دانشجویی 32460225
عامل مالی 32463205
کارپرداز 32462940
دبیرخانه 32463201
امور دفتری 32462245
مدیر دانشجویی 32462301
اداره خوابگاه‌ها 32462308-32462309 - شماره تماس اینترنتی 31844505 (VoIP)
اداره رفاه 32462307-32460225 - شماره تماس اینترنتی 31844504 (VoIP)
اداره تغذیه 32440092
خوابگاه حضرت زینب(س) 32156349
خوابگاه امام حسین(ع) 32423237
اداره تربیت بدنی شماره تماس اینترنتی  31844501 (VoIP)
دانشکده ها
دانشکده شیلات و محیط زیست مستقیم ۳۲۴۲۷۰۴۰ – نمابر ۳۲۴۲۴۱۵۵
دانشکده علوم جنگل داخلی ۱۲۰- مستقیم ۳۲۴۲۷۰۵۰- نمابر ۳۲۴۲۷۱۷۶ و گویا: ۳۲۴۲۷۱۷۳
دانشکده تولیدگیاهی مستقیم ۳۲۴۳۷۶۱۷ - ۳۲۴۳۷۶۱۸ – نمابر ۳۲۴۳۷۶۱۸
دانشکده صنایع غذایی داخلی – مستقیم ۳۲۴۲۵۶۵۵- نمابر ۳۲۴۲۰۹۸۱
دانشکده علوم دامی داخلی ۲۰۸- مستقیم ۳۲۴۴۰۰۹۳ – نمابر ۳۲۴۴۰۰۹۳
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک داخلی ۲۲۰- مستقیم ۳۲۴۲۵۶۵۵- نمابر ۳۲۴۲۰۹۸۱
سرپرست دانشکده مدیریت کشاورزی داخلی ۲۲۰- مستقیم 32425655 -۳۲۴۲۶۴۳۲ – نمابر ۳۲۴۲۶۴۳۲
دانشکده مرتع و آبخیزداری مستقیم ۳۲۴۲۷۰۴۰
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ مستقیم ۳۲۴۲۷۰۵۰ - 32427176
معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقیم ۳۲۴6۲۳۰۵ – نمابر ۳۲۴6۲۳۰۶
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ۳۲۴۳۷۸۴۰
مدیر حمایت و پشتیبانی ۳۲۴۳۷۸۴۲


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 10 آبان 1402 - 14:00