تلفن های تماس


تلفن های تماس معاونت آموزشی برای دانلود فایل کلیک کنید

تذکر: پیش شماره شهرستان گرگان 017 می باشد.

عنوان مسئولیت شماره های تماس
ریاست
ریاست دانشگاه داخلی ۲۰۹- مستقیم ۳۲۲۲۴۰۸۰ – نمابر ۳۲۲۲۷۸۶۷
مدیریت حوزه ریاست داخلی ۲۰۲- مستقیم۳۲۲۲۱۵۲۵- نمابر۳۲۲۲۵۰۷۲
اداره کل شاهد و ایثارگران داخلی ۱۳۹-۱۴۰- مستقیم ۳۲۴۳۷۶۰۸- نمابر ۳۲۲۴۵۸۸۳
دفتر نظارت و ارزیابی داخلی ۲۵۱- مستقیم۳۲۲۲۲۹۲۹ – نمابر ۳۲۲۲۲۹۲۹
روابط عمومی ۳۲۲۳۱۰۰۳
حراست 32222681
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی داخلی ۳۰۴- مستقیم ۳۲۲۲۹۹۰۱- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیر امور آموزشی داخلی ۳۰۳- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیر تحصیلات تکمیلی داخلی ۳۰۳- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
مدیردفتر هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی داخلی ۲۶۷- مستقیم ۳۲۲۵۱۷۰۸- نمابر ۳۲۲۵۱۷۰۳
واحد کامپیوتر آموزش (مرکز منابع طبیعی) شماره مستقیم ۳۲۲۴۵۹۶۳
اداره خدمات آموزش (مرکز پردیس) شماره مستقیم ۳۲۴۴۰۸۷۰ -۳۲۴۴۰۸۷۱ - 32426082
تحصیلات تکمیلی مستقیم ۳۲۴۲۶۰۸۲
معاونت اداری و مالی
معاونت اداری- مالی و توسعه منابع داخلی ۲۱۱- مستقیم ۳۲۲۲۷۸۶۶- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۰
مدیر بودجه- تشکیلات و تحول اداری داخلی ۲۱۶- مستقیم ۲۲۳۵۰۱۶ ۳- نمابر ۳۲۲۳۵۰۱۶
مدیر امور اداری داخلی ۲۱۳- مستقیم ۲۲۵۱۶۷۳ ۳- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۰
مدیر مالی داخلی ۲۲۶- مستقیم ۲۲۴۵۹۶۷ ۳- نمابر ۳۲۲۴۵۹۶۷
اداره رفاه کارکنان ۳۲۲۴۰۰۸۲
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی و فناوری داخلی ۳۳۰- مستقیم ۳۲۲۴۲۴۳۸- نمابر ۳۲۲۲۵۹۸۹
مدیر امور پژوهشی داخلی ۲۸۸- مستقیم ۳۲۲۴۲۴۳۹- نمابر ۳۲۲۲۵۹۸۹
مدیر امور فناوری و کار آفرینی داخلی ۲۸۷- مستقیم ۳۲۲۶۹۳۲۰ – نمابر ۳۲۲۶۹۳۲۰
دفتر مجلات داخلی ۴۹۶- مستقیم ۳۲۴۳۰۵۲۲
مدیر امور بین الملل داخلی ۲۸۳- مستقیم ۲۲۶۹۳۲۰ – نمابر ۲۲۶۹۳۲۰
گروه انفورماتیک – واحد مدیریت مستقیم۳۲۴۲۳۲۴۲
گروه انفورماتیک – سایت ، خدمات و پشتیبانی مستقیم۳۲۴۳۷۶۱۰
گروه انفورماتیک – شبکه مستقیم۳۲۴۳۷۶۰۹
گروه انفورماتیک – دفتر پشتیبانی منابع مستقیم۳۲۲۴۵۵۷۴
معاونت دانشجویی
معاونت دانشجویی داخلی ۴۰۲- مستقیم ۳۲۴۵۲۳۰۰ – نمابر ۳۲۴۵۰۰۷۴
سرپرست مرکز بهداشت- درمان و مشاوره مستقیم ۳۲۴۵۲۳۰۳- نمابر ۳۲۴۵۰۰۷۴
دانشکده ها
دانشکده شیلات و محیط زیست مستقیم ۳۲۴۲۷۰۴۰ – نمابر ۳۲۴۲۴۱۵۵
دانشکده علوم جنگل داخلی ۱۲۰- مستقیم ۳۲۴۲۷۰۵۰- نمابر ۳۲۴۲۷۱۷۶ و گویا: ۳۲۴۲۷۱۷۳
دانشکده تولیدگیاهی مستقیم ۳۲۴۳۷۶۱۷ - ۳۲۴۳۷۶۱۸ – نمابر ۳۲۴۳۷۶۱۸
دانشکده صنایع غذایی داخلی – مستقیم ۳۲۴۲۵۶۵۵- نمابر ۳۲۴۲۰۹۸۱
دانشکده علوم دامی داخلی ۲۰۸- مستقیم ۳۲۴۴۰۰۹۳ – نمابر ۳۲۴۴۰۰۹۳
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک داخلی ۲۲۰- مستقیم ۳۲۴۲۵۶۵۵- نمابر ۳۲۴۲۰۹۸۱
سرپرست دانشکده مدیریت کشاورزی داخلی ۲۲۰- مستقیم 32425655 -۳۲۴۲۶۴۳۲ – نمابر ۳۲۴۲۶۴۳۲
دانشکده مرتع و آبخیزداری مستقیم ۳۲۴۲۷۰۴۰
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ مستقیم ۳۲۴۲۷۰۵۰ - 32427176
معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقیم ۳۲۴۵۲۳۰۵ – نمابر ۳۲۴۵۲۳۰۶
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ۳۲۴۳۷۸۴۰
مدیر حمایت و پشتیبانی ۳۲۴۳۷۸۴۲


  تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 آذر 1400 - 13:01