روسای دوره‌ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


1ـ مهندس محمد عابدی

مدت ریاست: چهار سال (40 ـ 1336)

..........................................................................................................................................................

2ـ مهندس مرتضی خاوری

مدت ریاست: 8 سال ـ دوره اول از سال 42 ـ1340 / دوره دوم از سال 57 ـ 1351

..........................................................................................................................................................

3ـ دکتر ناصر مجتهدی

مدت ریاست: 1 سال (44 ـ 1343)

..........................................................................................................................................................

4ـ مهندس رضا حقوقی

مدت ریاست: 1 سال (45 ـ 1344)

..........................................................................................................................................................

5ـ مهندس محمود حیدربیگی

مدت ریاست: 4 سال (51 ـ 1347)

..........................................................................................................................................................

6ـ دکتر  محمود همدانچی

مدت ریاست: 1 سال (58 ـ 1357)

..........................................................................................................................................................

7ـ دکتر حسن درستکار

مدت ریاست: 1 سال ـ 1358

..........................................................................................................................................................

8ـ دکتر نصرت ا... رأفت‌نیا

مدت ریاست: 1 سال (59 ـ 1358)

..........................................................................................................................................................

9ـ دکتر علیرضا طلایی

مدت ریاست: 1 سال (60 ـ 1359)

..........................................................................................................................................................

10ـ دکتر محسن محسنی‌ساروی

مدت ریاست: 5 سال

دوره اول 61 ـ 1360

دوره دوم 63 ـ 1362

دوره سوم 77 ـ 1374

..........................................................................................................................................................

11ـ دکتر حسین رسالتی

مدت ریاست: 1 سال (62 ـ 1361)

..........................................................................................................................................................

12ـ دکتر ابوالقاسم کمالی

مدت ریاست: 1 سال(65ـ 1364)

..........................................................................................................................................................

13ـ دکتر علی‌اکبر عنایتی

مدت ریاست: 8 سال (73 ـ 1365)

..........................................................................................................................................................

14ـ دکتر نورمحمد تربتی‌نژاد

مدت ریاست: 4 سال (81 ـ 1377)

..........................................................................................................................................................

15ـ دکترعبدالحسین طاهری

مدت ریاست: 4 سال (85 ـ 1381)

..........................................................................................................................................................

16ـ دکتررامین رحمانی

مدت ریاست: 8 سال (92 ـ 1385)

..........................................................................................................................................................

17ـ دکتر علی نجفی‌نژاد

مدت ریاست: 8 سال و نیم (1392 تا 1401)

..........................................................................................................................................................

18ـ دکتر شعبان شتایی

مدت ریاست: از سال 1401 تا کنون  تاریخ آخرین بروزرسانی : 21 آبان 1401 - 10:18