لیست اعضای هیئت علمی


 


تعداد : 194 مورد

ردیف
نام خانوادگی , نام
دانشکده
گروه آموزشی
رتبه علمی
آدرس صفحه خانگی
1
شیلات و محیط زیست
طراحي و ارزيابي محيط زيست
استادیار
2
مهندسی چوب و کاغذ
علوم و مهندسي کاغذ
استادیار
3
مهندسی آب و خاک
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشیار
4
علوم جنگل
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
دانشیار
5
تولید گیاهی
گیاهپزشکی
مربی
6
مهندسی آب و خاک
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
7
علوم دامی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
دانشیار
8
مهندسی آب و خاک
مديريت منابع خاک
دانشیار
9
شیلات و محیط زیست
عمل آوري فراورده هاي شيلاتي
دانشیار
10
مدیریت کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
دانشیار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...